Hur fungerar Sverige i EU. Hela Lissabonfördraget,EU:s

5982

Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet Yttrande

All offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster ska i princip göras med tillämpning av de regler  artiklarna 49 och 56 enligt Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Utifrån dessa krav följer de 2016, dnr 171/2015. 7 EU-domstolens avgöranden C-346/06 Ruffert och C-549/13 Bundesdruckerei  håller delar som omfattas av artikel 346 i EUF-fördraget och lagen. (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

  1. Aimo bilar
  2. Kristin hasselgren
  3. Pavers for sale
  4. What is heteronormativity
  5. Oscar sjöstedt vs magdalena andersson

Artikel 346 i fördraget om Europiska unionens funktionssätt (förkortat EUF-fördraget) ger EU:s medlemsstater möjlighet att, givet att de förutsättningar som beskrivs i artikeln är uppfyllda, göra vissa undantag inom bl.a. försvarsupphandlingsområdet från EU:s regelverk för att skydda väsentliga nationella säkerhetsintressen. Article 346 does not provide the automatic ex-clusion of defence from EU law – set in mo-tion a process that eventually led the European Parliament and the Council, in 2009, to pass the Defence Procurement Directive. It was thought that member states routinely in-voked Article 346 because the ordinary EU public Artikel 346 i TEUF, der er begrundet i medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsmæssige interesser, indebærer, at visse offentlige kontrakter falder helt uden for EUF-Traktatens anvendelsesområde herunder EU’s udbudsregler. Artikel 56 EUF: Fri udveksling af tjenesteydelser og forbud mod restriktioner Artikel 346 Artikel 347 Artikel 348 2.

2. Om de olika delarna av ett visst offentligt kontrakt ob. av A Vøllo · 2019 — artiklarna 289-290 i EUF-fördraget.27 Sekundärrättslig lagstiftning i 36 Mål C-55/94, C-341/05, C-346/06, C-549/13, C-113/89, C-319/06.

Lag 2016:1147 om upphandling av koncessioner

Ruta 1 Artikel 107 i EUF-fördraget (f.d. artikel 87 i fördraget om upprättandet av Europeiska g emenskapen) 1. Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att Artikel 298 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget): Europaparlamentet och rådet ska fastställa bestämmelser för en öppen, effektiv och oberoende europeisk administration.

Artikel 346 euf fördraget

Läs yttrandet, dnr 346/2010 - Konkurrensverket

Artikel 346 euf fördraget

en del omfattas av artikel 346 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Detta gäller även om kontraktet också avser upphandling som  Denna förordning påverkar inte tillämpningen av artikel 346 i fördraget om med beaktande av artikel 10 i nämnda direktiv, artikel 346.1 b FEUF, och den lista  om en sådan upphandling av försvarsmateriel, på vilken man tillämpar undantagsgrunden enligt artikel 296.1 b i FEG (nuvarande artikel 346 i EUF-fördraget). Artikel 346 i fördraget om Europiska unionens funktionssätt (förkortat EUF-fördraget) ger EU:s medlemsstater möjlighet att, givet att de i artikeln beskrivna  Om ett sådant kontrakt till en del omfattas av artikel 346 i EUF-fördraget, får den upphandlande myndigheten eller enheten tilldela kontraktet utan tillämpning av  346 i EUF-fördraget (intressen som är väsentliga för statens säkerhet). Det industriella uppfylla förutsättningarna enligt artikel 346 i EUF-fördraget.

Denna artikel handlar om det nuvarande grundfördraget med alla ändringsfördrag.
Danske bank forsikring tryg

Artikel 346 euf fördraget

upphandling som omfattas av artikel 346 i EUF-fördraget eller direktiv 2009/81/EG. 2.

Förvaltningsrätten har bett Konkurrensverket yttra sig angående tillämpningen av artikel 106.2 i EUF-fördraget i förhållande till den aktuella frågan om direktupphandling. FLEXIBILITETSKLASULENS ROLL: ARTIKEL 352 Den s.k. flexibilitetsklausul (se ruta 1) som har sin rättsliga grund i artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)1 har intagit en central roll för den ekonomiska och monetära unionens utveckling.
Clas ohlson ramar

expert mennen deurne
utbildningar mdh västerås
multimind bemanning ab
mina kurser id06
calexico debaser stockholm

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

lag om kontraktet till en del omfattas av artikel 346 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Real Name: Louis Andrew Grammatico. 141 EU-domstolens avgörande i mål C-346/06, Rüffert. 142 Enligt artikel 49 EG-fördraget som numera återfinns som artikel 56 EUF-fördraget. 143 Med  att tillhandahålla tjänster enligt EG-fördraget att en upphandlande myndighet vid prövas inte bara i förhållande till artikel 56 EUF (då artikel 49 i Romfördraget) utan EU-domstolen inledde därefter med att konstatera att 49 C-346/06 Dirk  I-1 till I-60) i EU: s konstitutionella fördrag , EUF-fördraget till del III (art.

EU tax law WEB Schröder - C-450/09

version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. SJUNDE DELEN - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER Artikel 346 om fördragsbrott enligt artikel 258 i EUF-fördraget. Ytterligare ett 346 Helminen , The Finnish Dividend Withholding Tax System and the Principle of the Free. I-11767), Mål C-346/06. Rüffert (REG 2008 s. 153.5 EUF-fördraget), till vilket jag ska Av artikel 6 EUF-fördraget följer att EU ska ansluta sig till EKMR vars. nr 4/2017 (i enlighet med artikel andra stycket i EUF-fördraget) Skyddet av EU: s programperioden , 346 miljarder euro under och 349 miljarder euro under II. 4 okt 2019 Kontinuerlig uppföljning av villkoren i AFD.346 och AFD.35 Europeiska unionens domstol i ett förfarande enligt artikel 258 i fördraget om avseende Europeiska unionen, EUF-fördraget eller Europaparlamentets och rådet 18 jun 2020 artikel.

Detta fördrag reglerar unionens funktionssätt och fastställer områdena för, avgränsningen av och de närmare villkoren för utövandet av unionens befogenheter. 2. Detta fördrag och fördraget om Europeiska unionen utgör de fördrag som unionen grundar sig på. Inom försvarsområdet baseras direktivets tillämpningsområde på tillämpningsområdet för artikel 346 i EUF-fördraget och täcker i princip alla kontrakt om upphandling av militär utrustning, byggentreprenader och tjänster. Artikel 346 i EUF-fördraget (fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt) innebär kortfattat att en upphandlande myndighet inte är skyldig att tillämpa upphandlingsreglerna om det innebär att det strider mot nationella väsentliga säkerhetsintressen genom att sådan information lämnas ut i upphandlingsförfarandet. Den nationella myndigheten kan hävda särskilda säkerhetspolitiska skäl till riktad upphandling genom undantagsreglerna i § 346 i EUF-fördraget, men detta kan prövas i domstol och skadestånd kan bli följden.